Pas på foreningens værdier – forfalder jeres ejendom, mister den værdi

Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for ejer- eller andelsboligforening

Er du en del af en ejer- eller andelsboligforening eller ejer du én eller flere udlejningsejendomme, kan Arkhus Bygningsrådgivning A/S tilbyde at udarbejde en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, som kan medvirke til, at din ejendom ikke mister værdi på grund af misvedligeholdelse.

Ejendommens klimaskærm, dvs. tag, facader, vinduer og sokkel/fundament, som dagligt udsættes for vejrlig, nedbrydes gradvist og har derfor behov for løbende og rettidig renovering. Ud over vedligeholdelse af klimaskærmen kan der være ønsker om renovering af trapperum, evt. fællesrum, fælles vaskeri eller andre fælles faciliteter.

Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplaner betaler sig

Der er god økonomi i at vedligeholde en ejendom rettidigt. Korrekt vedligehold forlænger levetiden for de enkelte bygningsdele og bidrager til et mere attraktivt miljø i og omkring ejendommen.

Går du/I med planer om at forbedre din ejendom og tilføre værdi i form af nyt tag, nye vinduer eller måske etablere altaner, kan der være en økonomisk fordel i at udføre disse forbedringer samtidig med den almindelige, løbende vedligeholdelse.

Lavt renoveringsbudget giver værdi på den lange bane

En ejendom, der er godt vedligeholdt og har et fast, lavt renoveringsbudget, er mere værd end en tilsvarende ejendom, der ikke er renoveret rettidigt og dermed har et stort efterslæb med mange omkostninger til følge.

Tilstandsrapport for ejer- eller andelsboligforening

Arkhus Bygningsrådgivning A/S udarbejder tilstandsrapporten på baggrund af en registrering af bygningens enkelte bygningsdele, herunder bl.a. tag, facade, vinduer og døre, sokkel/fundament, trapperum, faldstammer og stigstrenge m.v.

Af tilstandsrapporten vil det fremgå, hvilken stand den enkelte bygningsdel er i, evt. løsningsforslag samt interval og pris for vedligeholdelse. Af tilstandsrapporten vil det endvidere fremgå, om der er tale om almindelig løbende vedligeholdelse eller akut nødvendige renovering.

Vi anbefaler løbende opdatering

Det er vores anbefaling, at tilstandsrapporten opdateres løbende ca. hvert 5. år, så tilstandsrapporten giver en retvisende beskrivelse af bygningens faktiske tilstand og kommende omkostninger.

Vi skriver i et let forståeligt sprog og supplerer med fotos, som viser de aktuelle forhold, der beskrives.

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes efterfølgende

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes på baggrund af tilstandsrapporten. Vedligeholdelses-planen giver et godt overblik over, hvornår det skønnes, at de almindelige løbende vedligeholdelsesarbejder eller akut nødvendig renovering skal eller bør udføres.

Planen skal hjælpe med at forebygge tilfældig og akut renovering som følge af manglende vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplanen kan ligge til grund for planlagt opsparing i ejendommen til kommende vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.

Vedligeholdelsesplan med økonomiske fordele

Det er vores erfaring, at der er en økonomisk fordel ved en koordineret indsats, som f.eks. at få udført alle stilladsafhængige arbejder samtidig, så man ikke opsætter stillads til f.eks. en tagrenovering og kort tid efter igen opsætter stillads til f.eks. en vinduesudskiftning og renovering af facader.

Det anbefales, at vedligeholdelsesplanen udarbejdes, så planlagte renoveringsarbejder, der ønskes udført inden for en 10-årig periode, medtages med udgangspunkt i overslagspriser, der indeholder de nødvendige omkostninger.

Vedligeholdelsesplan som oplæg til ejer eller bestyrelse

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes som oplæg til dialog med ejendommens ejer, bestyrelse eller arbejdsgruppe, så de enkelte vedligeholdelses- og renoveringsopgaver kan blive drøftet og prioriteret. Vedligeholdelsesplanen skal kunne hænge sammen med ejendommens økonomi.

Efter dialog med ejendommens ejer, bestyrelse eller arbejdsgruppe samt efterfølgende tilretning af vedligeholdelsesplanen, kan vedligeholdelsesplanen fremlægges for ejendommens øvrige beboere som en hensigtserklæring, så der er klarhed over hvilke vedligeholdelsesarbejder, der kan forventes at komme samt i hvilken takt og til hvilken pris.

Få et fast tilbud

Hos Arkhus giver vi gerne et fast tilbud på udarbejdelse af tilstandsrapporter samt vedligeholdelsesplaner.

Det er vores erfaring, at det kan være svært at sammenligne tilbud på udarbejdelse af tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner. Dels er der stor forskel på, hvor grundigt bygningen registreres og dels er der forskel på, hvordan materialet udarbejdes.

Derfor fremsender vi sammen med vores tilbud et eksempel på en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, så forventningerne er afstemt, inden der indgås en endelig aftale. På den måde ved du, hvilken ydelse du køber af Arkhus.

Skal vi også rådgive dig?

Kontakt os og hør mere