tilstandsrapport, vedligeholdelsesplan, Allan Daugaard, Arkhus Bygningsrådgivning tilstandsrapport, vedligeholdelsesplan, Allan Daugaard, Arkhus Bygningsrådgivning

Tilstandsrapporter/ vedligeholdelsesplaner

Pas på dine værdier – forfalder din ejendom, mister den værdi.

Er du en del af en ejer- eller andelsboligforening eller ejer du én eller flere udlejningsejendomme, kan Arkhus Bygningsrådgivning A/S tilbyde, at udarbejde en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, som kan medvirke til, at din/jeres ejendom ikke mister værdi på grund af nedslidning. 

Ejendommens klimaskærm, dvs. tag, facader, vindue og sokkel/fundament, som dagligt udsættes for vejrlig, nedbrydes gradvis og har derfor behov for løbende og rettidig renovering. Udover vedligeholdelse af klimaskærmen, kan der være ønsker om renovering af trapperum, eventuelle fællesrum, fælles vaskeri eller andre fælles faciliteter.

Der er god økonomi i at vedligeholde jeres ejendom rettidigt. Korrekt vedligehold forlænger levetiden af de enkelte bygningsdele og bidrager til et mere attraktivt miljø i og omkring ejendommen.

Går I med planer om at forbedre jeres ejendom og tilføre værdi i form af nyt tag, nye vinduer eller måske etablere altaner, kan der være en økonomisk fordel i at udføre disse forbedringer samtidig med den almindelige, løbende vedligeholdelse.

Hvis bygningen er vel vedligeholdt, er det vores erfaring, at denne stand kan bevares ved ”kun” at afsætte ca. 150 kr. pr. etage-m2 til almindelig, løbende vedligeholdelse. En ejendom, der er godt vedligeholdt og har faste, lave renoveringsbudgetter, er mere værd end en tilsvarende ejendom, der ikke er renoveret rettidigt og dermed har et stort efterslæb med mange omkostninger til følge. 

Arkhus Bygningsrådgivning A/S udarbejder tilstandsrapporten på baggrund af en registrering af bygningens enkelte bygningsdele; tag, facade, vinduer og døre, sokkel/fundament, trapperum, faldstammer og vandstigstrenge m.v.

Af tilstandsrapporten vil det fremgå, hvilken stand den enkelte bygningsdel er i, eventuelt løsningsforslag samt interval og pris for vedligeholdelse. Af tilstandsrapporten vil det endvidere fremgå, om der er tale om almindelig løbende vedligeholdelse eller akut nødvendige renovering.

Det er vores anbefaling, at tilstandsrapporten opdateres løbende hver 5. år sådan, at tilstandsrapporten giver en retvisende beskrivelse af bygningens faktiske tilstand og kommende omkostninger.

En tilstandsrapport udarbejdet af Arkhus Bygningsrådgivning A/S er skrevet i et forståeligt sprog suppleret med foto, der viser de aktuelle forhold, der beskrives.

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes på baggrund af tilstandsrapporten. Vedligeholdelses-planen giver et godt overblik over, hvornår det skønnes, at de almindelig løbende vedligeholdelsesarbejder eller akut nødvendig renovering skal eller bør udføres. Planen skal hjælpe med at forebygge tilfældig og akut renovering som følge af manglende vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplanen kan lægge til grund for planlagt opsparing i ejendommen til kommende vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.

Det er vores erfaring, at der er en økonomisk fordel ved en koordineret indsats, som for eksempel at få udført alle stilladsafhængige arbejder samtidig, sådan at man ikke opsætter stillads til f.eks. en tagrenovering og kort efter igen opsætter stillads til f.eks. vindues-udskiftning og renovering af facader.

Det anbefales, at vedligeholdelsesplanen udarbejdes, så planlagte renoveringsarbejde, der ønskes udført inden for en 10 årige periode, medtages med udgangspunkt i overslagspriser, der indeholder de nødvendige omkostninger.

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes som oplæg til dialog med ejendommens ejer, bestyrelse eller arbejdsgruppe, så de enkelte vedligeholdelses- og renoveringsopgaver kan blive drøftet og prioriteret. Vedligeholdelsesplanen skal kunne hænge sammen med ejendommens økonomi.

Efter dialog med ejendommens ejer, bestyrelses- eller arbejdsgruppe samt efterfølgende tilretning af vedligeholdelsesplanen, kan vedligeholdelsesplanen forelægges for ejendommens øvrige beboere som en hensigtserklæring, så der er klarhed over, hvilke vedligeholdelsesarbejder, der kan forventes at komme samt i hvilken takt og til hvilken pris.

Arkhus Bygningsrådgivning A/S giver gerne fast pris på udarbejdelse af tilstandsrapporter, samt vedligeholdelsesplaner. Det er vores erfaring, at det kan være svært at sammenligne tilbud på udarbejdelse af tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner. Dels er der stor forskel på, hvor grundigt bygningen registreres og dels er der forskel på, hvordan materialet udarbejdes. Derfor fremsender vi sammen med vores tilbud et eksempel på en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan sådan, at forventningerne er afstemt, inden der indgås endelig aftale. På den måde ved du, hvilken ydelse, du køber af Arkhus Bygningsrådgivning A/S.

Kontakt Allan Daugaard på tlf. 23 72 63 36 eller e-mail ad@arkhus.dk, hvis I ønsker et tilbud på udarbejdelse af tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan.